Kan ik Jezus antwoord geven?

Het is niet genoeg om het intellectueel eens te zijn met Jezus’ aanspraken en beweringen. ALS je de Bijbel leest en ontdekt dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, als je hem ziet als een man die hier op de aarde rondgewandeld heeft, die een perfect leven leidde, gestorven en opgestaan is van de doden, als je dat ontdekt, DAN sta je voor de keuze om de stap te nemen om in het geloof te gaan staan en Hem te ontvangen in je leven.

Dit is een “eens en voor altijd” keuze. Er zal een nog een heel proces volgen maar het begint met jouw keuze, Hem uit te nodigen in je leven. Accepteer dat Hij jouw schuld betaalde ontstaan door jouw fouten, die je nooit zelf zou kunnen betalen. Jouw vrijmaking, jouw redding in Jezus is totaal gratis, een volledig vrij cadeau van Jezus.

Wil je Zijn cadeau voor jou?

Je kunt het eenvoudig ontvangen door tegen Jezus te zeggen: “Jezus, ik erken en beken mijn zonden en ik weet dat U er voor betaald hebt aan het kruis en ik vraag U om mijn vergever en mijn God te zijn. Het is belangrijk dat je je daadwerkelijk en persoonlijk tot Hem richt om zijn cadeau te ontvangen, want anders zal het ongeopend blijven en zul je het niet (be)leven. Maar als je dit tegen Hem zegt, en het eerlijk meent, dan mag je weten dat God je vergeven heeft en dat je Zijn kind bent.

Wat is jouw antwoord op Jezus?

In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die op Jezus antwoordden, mensen die Zijn boodschap aanvaardden (hieronder enkele uit het boek handelingen).

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 10:48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden.

Handelingen 18:8 En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiers, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen.

Handelingen 19:5 En toen zij hoorden (dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus), lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.